Condiții specifice mobilitate Lunca Cetățuii 2018 – 2019

Metodologie mobilitate personal didactic 2018-2019

Calendarul mișcării personalului didactic

Decizie Comisie mobilitate Lunca Cetățuii

PROCEDURA

Privind modul de aplicare a condițiilor specifice de ocupare a posturilor /catedrelor vacante în cadrul etapelor de transfer/pretransfer consimțit între unități pentru anul școlar 2018-2019

Art.1. a) Prezenta procedura este elaborata pentru aplicarea prevederilor art. 29 alin(2) din Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat pentru anul școlar 2018-2019, a condițiilor specifice stabilite și aprobate de Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr 1 Lunca Cetățuii, din data de 08.02.2018 și avizate de ISJ Iași.

  1. b) prezenta procedura reglementează modul de aplicare a condițiilor specifice de ocupare a posturilor /catedrelor vacante în cadrul etapelor de de transfer/pretransfer consimțit între unități pentru anul școlar 2018-2019 și a fost aprobata în cadrul Consiliului de Administrație din data de 08.02.2018.

Art.2 Conditiile specifice de ocupare a posturilor /catedrelor vacante in cadrul etapelor de de transfer/pretransfer consimtit intre unitati constau in: inspectie la clasa si interviu;

  1. Inspectia la clasa – se sustine astfel:

-la clasele pregatitoare —a- IV-a – pentru invatatori/profesori in invatamantul primar;

-la  clasele V-VIII pentru profesori in invatamantul gimnazial;

Inspectia la clasa se desfasoara pe durata unei ore de curs si se evalueaza cu note de la 10 la l, conform anexei 4 din metodologie.

 Puncajul minim de promovare 80 puncte

Rezultatele la aceasta proba se aduc la cunostinta candidatilor in ziua sustinerii probei, intr-un interval de maxim o ora dupa terminarea probei;

– la aceasta proba nu se admit contestatii.

– candidatii cu nota mai mica de 8(opt) sunt considerati respinsi si nu participa la proba de  interviu.

  1. b) Interviul: se desfasoara in fata comisiei desemnatà de Consiliului de Interviul consta in adresarea de intrebari candidatilor, care vizeaza:

-cunostinte despre strategii de optimizare si eficientizare a activitatii didactice la disciplinele pentru care sustin proba;

-competente de comunicare didactica si psiho-pedagogica  ale  candidatului;

-competente de didactica specialitatii, teoria curriculumului si   evaluarii;

-motivaţia candidatului;

-comportamentul în situaţiile de criză;

– iniţiativă şi creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, activitatea sindicală, religie, etnie, starea materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex.

Puncajul minim de promovare 80 puncte

La proba  de interviu  nu se admit contestatii.

Nota finala se stabileste astfel: 40% din nota acordata la inspectia speciala la clasa, 30% din nota acordata la interviu si 30% din punctajul acordat de ISJ Iași;

În situația în care departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza în baza condiţiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante şi două sau mai multe cadre didactice care îndeplinesc condițiile specifice solicită același post didactic /catedră vacant(ă), comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ realizează ierarhizarea acestor cadre didactice conform criteriilor prevăzute la alin. (5) din Metodologia- cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamatul preuniversitar de stat pentru anul scolar 2018-2019, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului şcolar.

Art.3. Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituită la nivelul unităţii de învăţământ este înaintată consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, prin raport scris, care stabileşte lista finală a cadrelor didactice pentru care se acordă pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ şi validează această listă.

În baza validării făcute de consiliul de administraţie, directorul emite acorduri pentru posturile didactice vacante publicate.

Contestaţiile la acordurile pentru pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, emise de directorul unităţii de învăţământ, se adresează, în scris, comisiei judeţene de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar.

Art.4. Comisia de mobilitate pentru anul scolar 2018-2019, constituită la nivelul unităţii de învăţământ, la propunerea consiliului profesoral si validata de Consiliul de Administratie ,are in  componenta:

  • Presedinte — un cadru didactic titular al unitatii scolare, sef de comisie metodica;
  • Membri — cadre didactice din unitatea scolara;
  • Secretar- secretarul sef al unitatii;

Membrii comisiei nu fac parte din Consiliul de Administratie al unitatii scolare;

Art.5 Comisia pentru inspectie la clasa, validata de Consiliul de Administratie al scolii are in componenta:  membri — profesori evaluatori, cu specialitatea in profilul postului/ inspectori scolari/metodisti ai ISJ Iasi.

Art.6. Cu o zi inainte de sustinerea inspectiei la clasa, Comisia de mobilitate va stabili ora si clasa la care candidatii vor sustine lectia si tipul lectiei. Candidatii vor fi anuntati telefonic, prin e-mail si prin afisare la Scoala Gimnaziala nr 1 Lunca Cetatuii  (la avizier si pe site);

Candidatii vor avea asupra lor cartea de identitate si proiectul didactic in doua exemplare.

Neprezentarea candidatilor la ora fixata de catre comisie, atrage dupa sine eliminarea din concurs.

Candidatii care au obtinut minim nota 8 (opt) la inspectia la clasa vor participa la interviu, in aceeasi zi, dupa finalizarea tuturor inspectiilor la clasa.

Vor fi eliminati din concurs candidatii care vor prezenta documente neconforme sau falsificate.

 

DIRECTOR,                                                                                                  SECRETAR,

PROF ARNAUTU MARIA                                                         BUSUIOC CERNICA BRINDUȘA